ចម្រៀងសង់ទីម៉ង់ ឆ្លើយឆ្លង ដោយ ជិន វឌ្ឍនា និង ទៀង មុំសុធាវី

ចម្រៀងសង់ទីម៉ង់ ឆ្លើយឆ្លង ដោយ ជិន វឌ្ឍនា និង ទៀង មុំសុធាវី

ប្រភេទ: Khmer Song
លេង: 2.314

ចំណាត់ថ្នាក់គេហទំព័រ

3.6 / 5 votes